คุณอยากให้ อบต. บ่อยาง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 มิ.ย. 2554
 
 
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (30 พ.ค. 2561)    อ่าน 71  ตอบ 0  
อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 347  ตอบ 0  
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 464  ตอบ 0  
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2537  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ปิดเทอมสร้างสรรค์ (ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) กศ. มท 0816.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดตั้ง (ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว4593  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว2520  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2535  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2519  [ 16 ส.ค. 2561 ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2504  [ 16 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11077-11080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2561 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี สน.คท. มท 0808.4/ว2479  [ 15 ส.ค. 2561 ]
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
       
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา [ 8 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพา [ 6 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงงาน (กล่องใส่เอกสารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะ [ 6 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เเละอาหารกลางวันสำหรับปร [ 6 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายเเลน พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกเเต่งขบวนเเห่เทียน ตามโครงการสืบสานประเพณีเเห่เทีย [ 23 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โครงการจ้า [ 19 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพ (ฝึกอบรม หลักสูตรกา [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ (ฝึกอบรม [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เเละอาหารกลางวันสำหรับเข้ [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเพาะ [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมเเซมคุรุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากา [ 13 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 10 

สำนักสงฆ์สวนป่ารัตนาสิทธิ์(อุทยานธรรมสวนป่ารัตนาสิทธิ์)
   
     
 
 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่ เตรียมความพร้อม โครงการนวัตวิถี [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อสมทบ กบท. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2562 [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 122 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 61 อำเภอสว่างอารมณ์ [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 125 
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 407 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก (ด่วนที่สุด) [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
การป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การปรับปรุงบัญชี กิรปิดบัญชี รายงานการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 17 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบฟอร์มทำเนียบครู EF [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 14 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 122 
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 107 
การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทาโทรศัพท์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
การติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประมเินความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 67 
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
สื่อความรู้ เรื่องการป้ิงกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย โรคไข้หวัดใหญ่ (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาพม่า) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก ปี 2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 68 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาต ประจำปี 2561 (ด่วนที่สุด) [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 121 
       
 
   
 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริห (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.ลานสัก ที่พักกางเต้นท์ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 374  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา (9 ส.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (4 ส.ค. 2561)    อ่าน 21738  ตอบ 151
อบต.ระบำ วัดห้วยเปล้า ขอตั้งถังทอดผ้าป่า (2 ส.ค. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (25 ก.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง พอจะมีเบอร์ติดต่อ อบต ไหมครับ (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 222  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ระบำ รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองคลัง (21 ก.ค. 2561)    อ่าน 77  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (20 ก.ค. 2561)    อ่าน 473  ตอบ 4

ผ้าทอพื้นเมือง
   
     
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,422,074 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554